Hållbarhetspolicy

 

Go fishing förespråkar ett hållbart nyttjande, och vill bidra till en positiv utveckling av den unika resurs vi anser alla våra Svenska fiskevatten utgör. Detta synsätt skall tydligt avspeglas i alla delar av  den verksamhet vi bedriver. Vid allt fiske med oss skall uttaget av fisk hållas till ett minimum och all hantering av fisken ske på ett etiskt riktigt och föredömligt vis. Bevarandet av de stora rovfiskarna ses som mycket viktigt  varvid dessa individer alltid återutsätts. Verksamheten skall även verka för att aktuell kunskap kring fiskevårdsfrågor sprids och blir allmän.

 

Utöver att lokala regler inom respektive fiskevårdsområde alltid respekteras, skall ovanstående målsättningar uppnås genom att:

 

  • tillämpa 'catch and release', vilket innebär att majoriteten av fångsten, oavsett fiskart och storlek, alltid simmar tillbaks oskadd.
  • undantagslöst använda egna maxmått för respektive fiskart, vilka tillämpas oavsett aktuellt fiskevatten. Alla fångade fiskar längre än det för arten formulerade maxmåttet sätts där med garanterat tillbaka.

  • alltid ha lämplig utrustning tillhands för säker och skonsam hantering av fisk som skall återutsättas.
  • kommunicera aktuella fiskevårdsfrågor med alla vi möter i anslutning till fisket, så som; kunder, andra sportfiskare, fiskerättsägare och de fiskevårdsområden inom vilka vi verkar.

Självklart ska en kund ta hem en eller ett par fina matfiskar för att njuta av till middagen, men Go fishing bidrar inte till att fylla någons frys! Tjusningen och utmaningen med sportfiske handlar ofta om att fånga så stor fisk som möjligt. Det är inget fel med en sådan målsättning, men de stora rovfiskarna är sällan särskilt talrika och utgör därför den allra känsligaste delen av sjöns ekosystem. Vid ett riktat fiske efter just dessa individer följer därför ett ansvar att behandla dem med största respekt och se till att de får leva kvar.

 

Go fishings maxmått:

 

Gädda 80 cm

Gös 70 cm

Abborre 35 cm

Röding 65 cm

 

Betydelsen av stora rovfiskar

 

I Sverige generellt är medvetenheten ännu relativt låg vad gäller fiskevårdande åtgärder inom sportfisket. Tyvärr känns oftast lokala regler och fångstbegränsningar, (om de ens existerar och med vissa undantag) ogenomtänkta, ineffektiva, omoderna och därmed långt från tillräckliga för att göra någon nytta alls för fisken och deras sjö. Vanligen finns ett minimått formulerat oftast bara för någon enstaka art, (vanligen för gös eller laxfisk men sällan för gädda eller abborre) men maxmått som anger hur stor fisk som får avlivas ser man allt för sällan.

 

Vad gäller rovfiskar som gädda, abborre, gös och röding, är just de stora individerna särskilt viktiga av flera anledningar, dels för den egna artens reproduktion och fortlevnad, men även för hela sjöekosystemets balans. En stor fisk lägger mycket mer rom av bättre kvalitet än vad flera små fiskar gör tillsammans, och ger därmed upphov till fler avkommor med bra gener och förutsättningar att växa snabbt. Stora rovfiskar befinner sig på toppen av näringskedjan och har därför en en enorm påverkan på allt övrigt liv i sjön. Om dessa individer konsekvent tas bort rubbas snabbt den naturliga balansen och hela sjön kan förändras radikalt i en negativ riktning.

 

Argumentet man ofta hör för användandet av minimått är att samtliga individer ska få leka minst en gång under sitt liv. Tanken är god, all fisk borde få leka, men åtgärden räcker knappast om man samtidigt inte skyddar de största individerna vilka sportfiskare ofta riktar sitt fiske mot. Vad har störst betydelse, att en liten fisk leker en gång eller att en stor fisk leker många gånger? Svaret är givet, den stora fisken kan, till skillnad mot den lilla, under många år återkommande bidra med en stor mängd avkomma med de allra bästa generna.

 

Vår svenska klassiker gäddan har tyvärr ofta ett dåligt rykte om sig som en ondskefull och ful "skräpfisk". Ofta hör man att de stora individerna borde fiskas bort då de påstås "förstöra sjön" genom att urskiljningslöst äta upp all annan fisk och kräftor. Inget kan bli mer felaktigt då det är just de stora gäddornas existens som håller sjön kvar i sin naturliga balans. De är det största, (förutom mal) och i de flesta fall det viktigaste rovdjuret i våra sjöar  och har samexisterat med all övrig fisk här i våra sjöar sedan den senaste istiden, vilket funkat fint. Genom att glesa ur sjöns olika fiskbestånd, inklusive sitt eget, förbättrar de stora gäddorna kvalitén på de kvarvarande fiskarna. Det finns 

t.ex. ingen som är bättre på att hålla efter ett gäddbestånd än gäddan själv.